Privacy verklaring

Daniëlle de Vries gevestigd aan Stadsring 9T, 3811HM te Amersfoort in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Daniëlle de Vries verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt hebt via het confactformulier.

De persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je gebruik maakt van het contactformulier:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Eventuele andere persoonsgegevens zoals telefoonnummer, die je zelf vertrekt in het bericht

De persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk als je gebruik maakt van mijn diensten:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Beroep/functie
 4. Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonlijke gegevens zijn)
 5. Adresgegevens (zakelijk)
 6. Telefoonnummer (zakelijk)
 7. E-mailadres (zakelijk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op via danielle@2handenvrij.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
Daniëlle de Vries verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling;
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 3. Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 4. Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 5. Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Daniëlle de Vries neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daniëlle de Vries) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Daniëlle de Vries bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Daniëlle de Vries verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daniëlle de Vries blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer.

De volgende cookies worden gebruikt:

 • Google Analytics – Deze analytische cookie wordt gebruikt om te analyseren hoe gebruikers deze website gebruiken. De cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daniëlle de Vries heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Daniëlle de Vries geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is deze Analytics cookie een niet-privacy gevoelig first-party cookie. De Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Doordat bovenstaande cookies functioneel en/of geen gevoelige gegevens opslaan, is het niet nodig melding te geven van het bestaan van deze cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daniëlle de Vries en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar danielle@2handenvrij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Daniëlle de Vries neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via danielle@2handenvrij.nl